menu icon Zadania

 

                                          NASZE ZADANIA

Do zadań poradni należy:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie efektywności procesu uczenia się,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz  mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów poprzez negocjacje oraz   innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery  zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowanie i orzekanie.Zadania realizujemy przez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • doradztwo,
 • mediacje,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

 

Wydajemy opinie w sprawie: 

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • promowania ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej,
 • pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza  przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub   nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • inne opinie o przebadanych.

 

W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem",
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia w realizacji swoich zadań statutowych współdziała z innymi poradniami, a także instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, tj.:

 

 • Sądem
 • Policją
 • MOPS
 • PCPR
 • placówkami służby zdrowia
 • organizacjami i stowarzyszeniami